Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo

Công khai

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

 

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

DANH MỤC MINH CHỨNG

1

Tiếng Anh thương mại

2

Tiếng Nhật thương mại

1

3

Tiếng Pháp thương mại

4

Tiếng Trung thương mại

5

CTTT Kinh tế

6

CTTT Quản trị kinh doanh

7

Thạc sỹ Tài chính ngân hàng

8

Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCA

9

Thạc sĩ Luật kinh tế định hướng ứng dụng

10

Kinh tế đối ngoại

11 

Tài chính - Ngân hàng

 12

Tài chính quốc tế

13 

Thương mại quốc tế