Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công khai

Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đánh bài casino trực tuyến Đánh bài casino trực tuyến đã được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo:

 

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Kinh doanh quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
2

Chương trình Kinh tế & Phát triển quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
3

Chương trình Luật thương mại quốc tế 

27/03/2020 27/03/2025
4

Chương trình Phân tích & Đầu tư tài chính 

27/03/2020 27/03/2025

14/9/2021 14/9/2026
 6 14/9/2021 14/9/2026
 7

14/9/2021 14/9/2026

14/9/2021 14/9/2026
9

20/06/2023 20/06/2023
10 

20/06/2023 20/06/2023
11

20/06/2023 20/06/2023
12

20/06/2023 20/06/2023