Công khai

 

Nội dung công khai cụ thể như sau:

Năm học

Nội dung báo cáo

2018-2019

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 

 

 

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 

 

 

2019-2020

 

 

 1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

 

 

 2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 

 

 

2020-2021 

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2021-2022

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2022)

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2022-2023

1. Thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: (Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2023)

2. Thông tin công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: